โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding จ้างก่อสร้างอาคารคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI) โรงพยาบาลโขงเจียม

ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding จ้างก่อสร้างอาคารคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI) โรงพยาบาลโขงเจียม

ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding จ้างก่อสร้างอาคารคลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI) โรงพยาบาลโขงเจียม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   1 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง.pdf2 (ร่าง) รายละเอียดขอบเขตงานและงวดงาน.pdf3 แบบรูปรายการ.pdf5 บก01.pdf ]

: 14 พฤศจิกายน 2023 : Admin 34

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @