โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)

ประกาศ นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)

ประกาศโรงพยาบาลโขงเจียม
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (
Social Network)

 

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นเครื่องมือที่มีทั้งประโยชน์และโทษที่ควรระวัง โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสาร บางอย่างที่เผยแพร่ออกสู่สาธารณะไปแล้วอาจไม่สามารถเรียกคืนกลับได้ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตนเอง ต่อ ผู้อื่น และต่อโรงพยาบาลโขงเจียม ดังนั้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทุกท่าน สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมื ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โรงพยาบาลจึงมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ดังนี้

๑. พึงตระหนักว่า ข้อความหรือความเห็นที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นข้อความที่สามารถ เข้าถึงได้โดยสาธารณะ ผู้เผยแพร่ต้องรับผิดชอบ ทั้งทางด้านสังคม และด้านกฎหมาย นอกจากนี้ยังอาจมีผลกระทบต่อ ชื่อเสียงการทำงาน และอนาคตของวิชาชีพของตนเองได้

๒. ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการเผยแพร่ความคิดเห็นที่อาจกระตุ้น หรือนำไปสู่การโต้แย้งที่รุนแรง เช่น เรื่อง เกี่ยวกับการเมือง หรือศาสนา

๓. พึงระลึกว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบูรรณของแต่ละวิชาชีพ มีผลผูกพันต่อการเผยแพร่ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ด้วย ทั้งนี้ การละเมิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงดังที่กำหนดไว้ในข้อบังคับดังกล่าว เช่น การเปิดเผยความสับของผู้ป่วย ที่ได้มาจากการ ปฏิบัติหน้าที่ หรือจากความไว้วางใจที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วยหรือการทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สิน เกียรติ และชื่อเสียงของโรงพยาบาล ถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและผู้ที่ละเมิดสามารถถูกดำเนินการทาง วินัยได้ด้วย

๔. ต้องละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาฃองผู้อื่น หากต้องการกล่าวอ้างถึงแหล่งข้อมูลที่สนับสนุนข้อความของตน ควรให้ การอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลนั้นอย่างชัดเจน

๕. การเผยแพร่ข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นที่อาจทำให้เข้าใจว่าเป็นความเห็นจากโรงพยาบาล หรือหน่วยงาน ต้อง มีการแสดงข้อความจำกัดความรับผิดชอบ (Disclaimer) ว่าเป็นความเห็นส่วนตัว มิใช่ความเห็นของโรงพยาบาล หรือ หน่วยงานที่ตนสังกัด เว้นแต่จะเป็นความเห็นของโรงพยาบาล หรือหน่วยงานอย่างแท้จริง หรือได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจที่ เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี หากต้องการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อรักษา เช่น รูปภาพ หรือสื่ออื่น ๆ ที่มาจากผู้ป่วย ต้องขออนุญาตจาก ผู้ป่วย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลก่อนเสมอ และต้องลบข้อมูลที่อาจจะทำให้ทราบถึงตัวตนของผู้ป่วยนั้นให้หมด เว้นแต่จะ ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ป่วย ทั้งนี้ให้รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลในกลุ่มปิดเฉพาะด้วย

๗. ควรแจ้งให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน หรือโรงพยาบาลทราบ หากพบว่ามีข้อความ ภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว บน สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่อาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของหน่วยงาน หรือโรงพยาบาลได้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

 

 

                                                                                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

 

                                                 (นายสิทธิพงษ์  อุ่นทวง)
                                     นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
                                            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network).pdf ]

: 12 ธันวาคม 2023 : Admin 271

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @