โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
นพ.สิทธิพงษ์ อุ่นทวง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม

พญ.เวฑิตา บุญสุข

นายแพทย์ชำนาญการ

นพ.รัฐพล เกิดสุข

นายแพทย์ชำนาญการ

นพ.ฉัตริน พละพันธ์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นพ.คฑาวุธ ปัญญาธนคุณ

นายแพทย์ปฏิบัติการ

พญ.ดารานาถ มูลสินธ์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

กำลังปรับปรุง...

นางสาวปราณี ชาววัง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @