โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน โโรงพยาบาลสโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลโขงเจียม ก่อตั้งเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2522 ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูล ถนนภู่กำชัย
หมู่ที่ 1 บ้านด่านเก่า ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
บนเนื้อที่ 15 ไร่ที่ชาวบ้านบริจาคให้ก่อสร้าง เนื่องจาก ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณโรงพยาบาลในฤดูฝน
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใชบริการ จึงได้ย้าย โรงพยาบาลมาก่อสร้างใหม่ในที่ราชพัสดุของตำรวจตระเวนชายแดนขนาด 30 ไร่
บนถนนสายพิบูล-โขงเจียม ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลในปัจจุบัน เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2534
เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง และใน ปีงบประมาณ 2539 ได้รับงบประมาณขยายขนาดโรงพยาบาลเป็น 30 เตียง
ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2542
โรงพยาบาลโขงเจียมเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 277 หมู่ 2 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
มีระยะทางห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 80 กิโลเมตร มีจำนวน
ประชากรในอำเภอทั้งหมด 37,953 คน หมายเลขโทรศัพท 045-959661

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @